ส่วนประกอบ บู๊สเตอร์ปั๊ม

ส่วนประกอบ ระบบปั๊มนํ้าเพิ่มเเรงดันคงที่ (Packaged Booster Pump) 

1.ปั๊มนํ้า (pump) เป็นต้นกําลังขับเพิ่มเเรงดันนํ้าให้สูงขึ้น

2.เช็ควาล์ว(check valve) เป็นตัวกักนํ้าไม่ให้นํ้าไหลย้อนกลับขณะปั๊มทํางานเเละหยุดทํางานมีทิศทางเดียวกับการไหลของปั๊ม

3.ประตูนํ้า (gate valve) มีหน้าที่เปิดเเละปิดเพื่อไม่ให้นํ้าไหลไปยังจุดต่างๆ หรือไว้ปิด ซ่อมเเซม

4.เฮดเดอร์ (header) ท่อทางส่งของปั๊มไว้สําหรับรับท่อเเละนํ้าจากเเต่ละปั๊ม เพื่อจ่ายเข้าระบบ

5.ถังไดอะเเฟรม (pressure diaphragm tank) เป็นตัวช่วยรักษาระดับเเรงดันของนํ้าให้คงที่ ขณะปั๊มหยุดทํางานเเละมีการใช้นํ้า

6.ตู้ควบคุมปั๊มนํ้า(booster pump control) เป็นตัวควบคุมสั่งการให้ปั๊มนํ้าทั้งสองตัวทํางานเเละป้องกันปั๊มนํ้าทั้งสอง

7.เพรสเซอร์สวิตซ์ (pressure switch) เป็นตัวตัดต่อเเรงดันนํ้า ส่งสัญญาณไปยังตู้คอนโทรลอีกที

8.เฟล็กสเเตนเลส (flexible stainless) เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างถังไดอะเเฟรมกับระบบท่อเพื่อให้เกิดการยืดหยุ่นเเละง่ายต่อการซ่อมบํารุง

9.เช็ควาล์วพิเศษ (special check valve) เพื่อลดการกระเเทกของนํ้าที่มีต่อถังไดอะเเฟรม เเละลดการตัดต่อ เพรสเซอร์สวิตซ์

10.เกร์วัดเเรงดัน (pressure gauge)ใช้วัดเเรงดันนํ้าในระบบ

11.เเท่นยึด(bese plate)เป็นตัวรองรัปทุกส่วนของระบบเช่นปั๊ม,ถังไดอะเเฟรม,ตู้คอนโทรลปั๊มนํ้า